Ποσοτικές Μέθοδοι

Ιωάννης Παραβάντης

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες. Μεταβλητές και παρατηρήσεις. Πληθυσμός και δείγμα. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Μέτρα θέσεως και διασποράς. Βασικά στατιστικά διαγράμματα. Κανονική κατανομή. Χρήση στατιστικών πινάκων της κανονικής και άλλων χρήσιμων κατανομών. Παραγωγή τυχαίων αριθμών και βασικές μέθοδοι προσομοίωσης. Δειγματοληπτική κατανομή. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων ενός και δυο πληθυσμών κατά τις κατανομές z και t. Μεθοδολογία έρευνας αγοράς. Χρήση στατιστικών πακέτων (SPSS και Minitab).