ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ (International and European Institutions)

ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΣΔΕΡΑΚΗ

Περιγραφή

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2016-17

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021 θα γίνουν τη 2α Φεβρουαρίου 2021 09.00-11.00 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams όπου θα ταυτοποιειθείτε και θα σας δοθούν σαφείς οδηγίες. Εάν δε βλέπετε τη συμμετοχή σας απευθυνθείτε στη Γραμματεία άμεσα.

ΟΛΕΣ οι απαντήσεις θα ελεγχθούν για αντιγραφές μέσω του συστήματος turnitin.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - Φ.ΑΣΔΕΡΑΚΗ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

                        Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη:

Το πρώτο σκέλος (Π. Λιάκουρας) αφορά στους Διεθνείς θεσμούς. Το δεύτερο σκέλος (Φ. Ασδεράκη) αφορά στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση κι εμπέδωση με τους θεσμούς της διεθνούς και ευρωπαϊκής οργάνωσης, ειδικότερα μέσα από την εξέταση των αρχών, σκοπών και οργάνων που υπογραμμίζουν τη θεσμική υπόσταση και λειτουργία των επιμέρους διεθνών κι ευρωπαϊκών οργανισμών.

Μαθησιακοί Στόχοι:

Α. Αποτελεί εισαγωγικό μάθημα για την κατανόηση

Περισσότερα  

Ενότητες

Χρονοδιάγραμμα παραδόσεων

 

1η εβδομάδα

Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση: Ιστορική επισκόπηση

 

2η εβδομάδα

Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση: Χαρακτηριστικά των διεθνών οργανισμών

 

3η εβδομάδα

Η διεθνής νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών

 

4η εβδομάδα

Το σύστημα του ΟΗΕ: Ιστορική εξέταση. Ίδρυση, σκοποί, αρχές,

 

5ης εβδομάδα

Το σύστημα του ΟΗΕ: τα μέλη: απόκτηση ιδιότητας, υποχρεώσεις, αποχώρηση

 

6η εβδομάδα

Το σύστημα του ΟΗΕ: Τα όργανα του ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας

 

7η εβδομάδα

Το σύστημα του ΟΗΕ: τα όργανα του ΟΗΕ: Το Διεθνές Δικαστήριο, η Γραμματεία, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο

 

8η εβδομάδα

Το Συμβούλιο της Ευρώπης: ίδρυση, σκοποί, αρχές, μέλη : απόκτηση και απώλεια ιδιότητας μέλους, τα όργανα

 

9η εβδομάδα

Το Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο διεθνής δικαστικός μηχανισμός προστασίας

 

10η εβδομάδα

Το Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ): ίδρυση, σκοποί, αρχές, το αμυντικό δόγμα και η μετεξέλιξή του, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά όργανα της συμμαχίας, οι ζώνες ευθύνης και η οργάνωση της συμμαχικής διοίκησης

 

11η εβδομάδα

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ): ιστορικό, εξέλιξη από την τελική πράξη του Ελσίνκι του 1975, στη ΔΑΣΕ και στον ΟΑΣΕ, σκοποί, αρχές, μέλη, τομείς δράσης, η ανθρώπινη διάσταση, ο ύπατος αρμοστής για τις μειονότητες, η πρόληψη συγκρούσεων

 

12η εβδομάδα

Σύνοψη και επιλογή θεμάτων σχετικά με τους εξετασθέντες διεθνείς οργανισμούς

Βιβλιογραφία

Διεθνείς Οργανισμοί γενικά

- Παρούλα Νάσκου-Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η θεσμική Διάσταση, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2010 (διανέμεται)

- Αντ. Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί, Γενική θεωρία, τεύχος I, Εισαγωγή στο φαινόμενο των Διεθνών Οργανισμών, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1983,

- Αντ. Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί, Γενική Θεωρία, τεύχος ΙΙ, Συγκριτική Θεσμική Ανάλυση, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1988

- Αντ. Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί – Νομικό Πλαίσιο – Δομή – Λειτουργία, τόμος Β’, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1989

- Phillip Sands & Pierre Klein, Bowett’s Law of International Institutions, London, Sweet & Maxwell, 2001 (5th edition)

- Θ. Χριστοδουλίδης, Δομή και Λειτουργία των Διεθνών Οργανισμών, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1988

 

ΟΗΕ

Γενικά

- Thomas Franck, Nation against Nation, What Happened to the UN Dream and What the US Can Do About It, Oxford, Oxford University Press, 1985

- Αντ. Μπρεδήμας, Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1989

- Στέλιος Περράκης (επιμ.), 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη, Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Αντ. Σάκκουλας, 2006

- W. Michael Reisman, “The Constitutional Crisis in the United Nations”, 87 A.J.I.L. 83, 1993

- Bruno Simma, Herman Mosler, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Ruediger Wolfrum (eds.), The Charter of the United Nations, A Commentary, Oxford, Oxford University Press, two Volumes, 2002 (2nd edition)

- Anne-Marie Slaughter, “A New U.N. for a New Century”, 74 Fordham L. Rev. 2961, 2005-2006

 

Γενική Συνέλευση

- Richard Falk, The Status of Law in International Society, Princeton, Princeton University Press, 1970

 

Συμβούλιο Ασφαλείας

- Elias Davidson, “The U.N. Security Council’s Obligations of Good Faith”, 15 Fla. J. Int’l L. 541, 2002-2003

- Vera Gowlland-Debbas, “The Functions of the United Nations Security Council in the International Legal System”, στο Michael Byers (ed.), The Role of Law in International Politics, Oxford, Oxford University Press, 2000, στη σελ. 277

- Thomas Franck, “Collective Security and UN Reform: Between the Necessary and the Possible”, 6 Chi. J. int’l L. 597, 2006

- David Malone, “The Security Council in the Post-Cold War Era: A Study in the Creative Interpretation of the U.N. Charter”, 35 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 487, 2002-2003

- Georg Nolte, “The Limits of the Security Council’s Powers and its Functions in the International Legal System: Some Reflections”, στο Michael Byers (ed.), The Role of Law in International Politics, Oxford, Oxford University Press, 2000, στις σελ. 315

- Marc Perrin de Brichambaut, “The Role of the United Nations Security Council in the International Legal System”, στο Michael Byers (ed.), The Role of Law in International Politics, Oxford, Oxford University Press, 2000, στη σελ. 269

- Danesh Sarooshi, The United Nations and the Development of Collective Security: The Delegation by the UN Security Council of its Chapter VII Powers, Oxford, Oxford University Press, 1999

- David Schweigman, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter, The Hague, Kluwer Law International, 2001

- Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Η Εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για χρήση Βίας, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2003

 

Διεθνές Δικαστήριο

- Χαριτίνη Δίπλα, Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, τόμος Α’, Η Θέση του στο Διεθνές Δικαιοδοτικό Στερέωμα και η Συμβολή του στο Δίκαιο της Θάλασσας, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2004

- Χαριτίνη Δίπλα, Εμμανουέλα Δούση, Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, τόμος Β’, Σύνοψη Νομολογίας, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2001

- Στέλιος Περράκης, Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 2001

 

Συμβούλιο της Ευρώπης

Γενικά

- Heinrich Klebes, “Membership in International Organizations and national Constitutional Law: A case Study of the Law and Practice of the Council of Europe”, St. Louis-Warsaw Transatlantic L. J. 69, 1999

- Halvor Lervik, “The Parliamentary Assembly of the Council of Europe”, 3 Eur. J. Migration & L. 411, 2001

- Walter Schwimmer, “The Effects of Globalization on Law: the Impact on the Council of Europe”, 2 Int’l L. F. D. Int’l 227, 2000

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα

- Steven Greer, The European Convention on Human Rights, Achievements, Problems and Prospects, Cambridge, Cambridge University Press (2006)

- J. G. Merrils & A. H. Robertson, Human Rights in Europe, A Study of the European Convention on Human Rights, Manchester, Manchester University Press (2001, 4th edition)

- Clare Ovey & Robin White, Jacobs & White, European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press (2002)

- Phillip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, London, Blackstone (2001)

- George Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press (2008)

- Γιάννης Κτιστάκις, Η Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Με Αφορμή τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1959-2009), Αθήνα, Παπαζήσης (2009)

- Στέφανος Ματθίας, Γιάννης Κτιστάκις, Λουκία Σταυρίτη, Καλλιόπη Στεφανάκη (επιμ.), Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Με Βάση τη Νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, Αθήνα, έκδ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2006)

- Παρούλα Περράκη, Σγουρίδου Αικατερίνη (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας (2001)

- Παρούλα Περράκη, Γιάννης Κτιστάκης (επιμ.), Οι Ελληνικές Υποθέσεις στο Στρασβούργο, τόμος Α’, 1991-2001, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας (2006)

- Στέλιος Περράκης, Διαστάσεις Διεθνούς Προστασίας, Ηνωμένα Έθνη, Περιφερειακά Συστήματα, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας (2009)

- Στέλιος Περράκης, Η ‘Ελληνική Υπόθεση’ Ενώπιον των Διεθνών Οργανισμών (1967-1974), Δίκαιο της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας (1997)

- Γιώργος Πινακίδης, Η Ρήτρα της «Δημοκρατικής Κοινωνίας» στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας (2007)

- Χρήστος Ροζάκης, «Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Δικαίου, Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Οργάνων της», στο Υπουργείο Εξωτερικών, Όλοι Μαζί από το 1957, Η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 Χρόνια Μετά τη Συνθήκη της Ρώμης, Αθήνα, Παπαζήσης (2007)

- Christos Rozakis, “the European Judge as Comparatist”, 80 Tu. L. Rev. 257 (2005-2006)

- Χρήστος Ροζάκης, “Ορισμένες Σκέψεις για το νέο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”, Το Σύνταγμα 2002

 

Άλλες Συμβάσεις

- Anders Ronquist, “the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities”, 6 Helsinki Monitor 38, 1995

- Eibe Riedel, “Global Responsibilities and Bioethics: Reflections on the Council of Europe’s Bioethics Convention”, 5 Ind. J. Global legal Stud. 179, 1997-1998

- Anke Sembacher, “The Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings”, 14 Tul. J. Int’l & comp. L. 435, 2005-2006

- Nati Somekh, “The European Total Ban on Human Cloning: An Analysis of the Council of Europe’s Action in Prohibiting Human Cloning”, 17 B.U. Int’l L. J. 397, 1999

- Stefan Troebst, “From Paper to Practice: The Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National Minorities”, 10 Helsinki Monitor 19, 1999

 

ΝΑΤΟ

- Klinton Alexander, “NATO’s Intervention in Kosovo: The Legal Case for Violating Yugoslavia’s National Sovereignty in the Absence of Security Council Approval”, 22 Hous. J. Int’l L. 403, 1999-2000

- Ove Bring, “After Kosovo: NATO Should Reformulate a Doctrine on Humanitarian Intervention”, 10 US A.F. Acad. J. Legal Stud. 61, 1999-2000

- Brian Collins, “Operation Enduring Freedom and the Future of NATO”, 3 Geo. J. Int’l Aff. 51, 2002

- J. D. Godwin, “NATO’s Role in peace Operations: Re-examining the Treaty after Bosnia and Kosovo”, 160 Mich. L. Rev. 1, 1999

- Robert Hunter, “Forward-Looking Partnership – NATO and the Future of Alliances”, 83 Foreign Aff. 190, 1999

- Dino Kritsiotis, “The Kosovo Crisis and NATO’s Application of Armed Forces against the Federal Republic of Yugoslavia”, 49 Int’l & Comp. L. Q. 330, 2000

- Alphonse La Porta, “Rationalization of NATO Forces in the Balkans”, 27 Fletcher F. World Aff. 271, 2002

- Aaron Lindstrom, “Consensus Decision-Making in NATO: French Unilateralism and the Decision to Defend Turkey”, 4 Chi. J. Int’l L. 579, 2003

- Michael Matheson, “Justification for the NATO Air Campaign in Kosovo”, 94 Am. Soc’y Int’l L. Proc. 301, 2000

- Judith Miller, “NATO’s Use of Force in the Balkans”, 45 N.Y. L. Sch. L. Rev. 91, 2001-2002

- Jeffrey Morton, “The Legality of NATO’s Intervention in Yugoslavia in 1999: Implications for the Progressive Development of International Law”, 9 ILSA J. Int’l & Comp. L. 75, 2002-2003

- Mary Ellen O’Connell, “The UN, NATO and International Law after Kosovo”, 22 Hum. Rts Q. 57, 2000

- Amos Perlmutter, “Political Alternatives to NATO Expansion”, 15 Temp. Int’l & Comp. L. J. 47, 2001

-         Andrei Zagorski, “The OSCE in the Context of the Forthcoming EU and NATO Extensions”, 13 Helsinki Monitor 221, 2002

 

 

 

2.

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί. Διδάσκουσα: Φ. Ασδεράκη

Στο μέρος που αφορά τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, κύριος στόχος είναι η εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με το θεσμικό σύστημα της Ε.Ε. και τις αρμοδιότητες των κυριότερων θεσμικών οργάνων καθώς και τις αλλαγές που έφερε η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Εξετάζεται η εξελικτική πορεία διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος από τις ιδρυτικές συνθήκες έως σήμερα, η διάκριση μεταξύ διακυβερνητικών και υπερεθνικών οργάνων καθώς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων. Η έμφαση δίνεται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναλύεται επίσης ο ρόλος των επικουρικών οργάνων, όπως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών.

Χρονοδιάγραμμα παραδόσεων

 1η εβδομάδα

Η Ιστορική Διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης: Το διεθνές κι ευρωπαϊκό περιβάλλον μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ευρωπαϊκή ιδέα και τα ευρωπαϊκά κινήματα, η Διακήρυξη Schuman και η ίδρυση της ΕΚΑΧ, της ΕΟΚ και ΕΚΑΕ.

Ενδεικτικές πηγές για μελέτη

Mazower M. (2013), Η Σκοτεινή Ήπειρος. Ο Ευρωπαϊκός Εικοστός Αιώνας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, κεφ.5, 6, 7, 8.

Τζον Χιρστ (2013), Σύντομη Ιστορία της Ευρώπης, Αθήνα, Μεταίχμιο, κεφ 10.

Μπότσιου, Κ. (2007), ‘Ιδεολογική και Πολιτική Αφετηρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης’, στο Ν. Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης Μ.  (επιμ.) Νέα Ευρωπαϊκή Ένωσης Οργάνωση και Πολιτικές-50 Χρόνια, Αθήνα, Θεμέλιο, σσ. 59-95.

Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, Αθήνα, Σαββάλας, Μέρος Ι: Ιστορική εξέλιξη, Κεφ. 1 Ο μεταπολεμικός μετασχηματισμός της Δυτικής Ευρώπης, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και Κεφ. 2 Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Desmond Dinan (2006) (ed), Origins and Evolution of the European Union, Oxford, Oxford University Press, Part I, II, III.

Ηλεκτρονικές πηγές

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en

http://www.cvce.eu/

https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_en

2η εβδομάδα

Η Ιστορική Διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης: Τα κυριότερα γεγονότα της περιόδου 1960-1990. Η ίδρυση της ΕΕ και οι μεταρρυθμίσεις  των Συνθηκών. Οι διευρύνσεις.

 

Ενδεικτικές πηγές για μελέτη

Χριστοδουλίδης, Θ. (2006), ‘Η ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης’, στο Στεφάνου, Κ.-Μ. Τσινισιζέλης, Αρ. Φατούρος-Θ. Χριστοδουλίδης (επιμ.), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Α΄, ΕΠΕΕΣ, σσ.143-198.

Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, κεφ. 3, 4, 5,6,7.

Ήφαιστος, Π. (2006), Θεωρία Διεθνούς κι Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Αθήνα, Ποιότητα, Παράρτημα 3: Επιλεγμένες Θέσεις του Προέδρου Ντε Γκώλ για την Ευρώπη, την Ατλαντική Συμμαχία και τη Γερμανία και Παράρτημα 4: Επιλεγμένες Θέσεις Βρετανών Ηγετών.

Σακελλαρόπουλος, Σ. (2016) ‘Οι διευρύνσεις της ΕΟΚ/ΕΕ: Από την Ευρώπη των έξι στην Ευρώπη των είκοσι οκτώ’ στο Μαραβέγιας Ν. (επιμ) Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Κριτική, Αθήνα, σσ. 51-68.

Μπούρης Δ. και Τζιφάκης Ν. (2016) ‘Η προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή  Πολιτική Γειτονίας’, στο Μαραβέγιας Ν. (επιμ) Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Κριτική, Αθήνα, σσ. 297-314.

Ηλεκτρονικές πηγές

http://europa.eu/about-eu/eu-history/

http://www.cvce.eu/

http://europa.eu/publications/libraries-archives/

http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_el.htm

http://ec.europa.eu/enlargement/

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/index.tkl?all=1&pos=18

3η εβδομάδα

Η φύση, η νομική προσωπικότητα και αξίες και στόχοι της ΕΕ, αρμοδιότητες και δράσεις της Ένωσης  και των κρατών μελών. Θεσμική συγκρότηση. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του θεσμικού πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και της ΟΝΕ).

Μενδρινού, Μ. (2016), ‘Η εξέλιξη των προτύπων διακυβέρνησης της ΕΕ’ στο Μαραβέγιας Ν. (επιμ) Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Κριτική, Αθήνα, σσ.113-132.

Πασσάς, Α. (2016). ‘Η θεσμική συγκρότηση και η νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση’ στο Μαραβέγιας Ν. (επιμ) Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Κριτική, Αθήνα, σσ.87-112.

Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, κεφ.7.

Μια Ένωση δικαίου: από το Παρίσι στη Λισαβόνα Ιστορική αναδρομή των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012 (υπάρχει στο υλικό του e-class)

Ηλεκτρονικές πηγές

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm (όργανα και οργανισμοί της ΕΕ)

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/union_legal_personality_el.htm (νομική προσωπικότητα ΕΕ)

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/index.tkl?all=1&pos=26 (Το δίκαιο και τα οικονομικά της ΕΚ/ΕΕ

http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_el.htm  (αξίες, στόχοι, αρχές ΕΕ).

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0020_el.htm (κατανομή των αρμοδιοτήτων στην ΕΕ).

4η εβδομάδα

Η Επιτροπή

Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, κεφ.8.

Hussein Kassim, John Peterson, Michael W. Bauer, Sara Connolly, Renaud Dehousse, Liesbet Hooghe, Andrew Thompson, (2013), The European Commission of the Twenty-First Century, Oxford University Press.

Christophe Crombez and Simon Hix (2011) 'Treaty Reform and the Commission's Appointment and Policy Making Role in the European Union', European Union Politics, 12(3) 291-314.

 Ηλεκτρονική πηγή

http://ec.europa.eu/index_el.htm

5η εβδομάδα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, κεφ. 10.

Tallberg, J. (2008) Bargaining Power in the European Council, Journal of Common Market Studies

Volume 46, Issue 3, 685–708.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο : πενήντα χρόνια διασκέψεων κορυφής. Λουξεμβούργο : EUR-OP, 2012.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3111406ELC.pdf

 

Philippe de Schoutheete and Helen Wallace (2002) The European Council, Notre Europe διαθέσιμο

http://www.notre-europe.eu/media/etud19-en.pdf?pdf=ok

Ηλεκτρονικές πηγές

http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=el

Ο Πρόεδρος

http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx?lang=el

Συμπεράσματα

http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/conclusions?lang=el

6η εβδομάδα

Το Συμβούλιο της Ένωσης – Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) – Η Προεδρία της ΕΕ

Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, κεφ.9.

Wallace, H. (2002), The Council: An Institutional Chameleon?, Governance, 15, 325–344

Heisenberg, D. (2005), The institution of ‘consensus’ in the European Union: Formal versus informal decision-making in the Council, European Journal of Political Research, 44, 65–90

Hage F., (2008) “Who Decides in the Council of the European Union?”, Journal of Common Market Studies, 46 (3), 533-558

Ηλεκτρονικές πηγές

http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=el

http://www.consilium.europa.eu/media/1237877/sn02860-re01.el11-pub.pdf

http://www.consilium.europa.eu/council/presidency-websites?lang=el

  7η εβδομάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, κεφ.11.

Simon Hix, Abdul Noury and Gerard Roland (2005) 'Power to the Parties: Cohesion and Competition in the European Parliament, 1979-2001', British Journal of Political Science 35(2), 209-234.

Simon Hix and Michael Marsh (2007) 'Punishment or Protest? Understanding European Parliament Elections', The Journal of Politics 69(2), 495-510.

Ηλεκτρονική πηγή

http://www.europarl.europa.eu/portal/el

8η εβδομάδα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (2011), Το Γενικό Δικαστήριο. Λουξεμβούργο: EUR-OP, 2011. 

Augenstein, D. (2012) (ed.). "Integration through law" revisited: the making of the European polity. Farnham: Ashgate.

Alter, “Who Are the “Masters of the Treaty”? European Governments and the European Court of Justice.” International Organization, 1998.

Cichowski, Rachel, “Courts, Rights, and Democratic Participation”, Comparative Political Studies, Vol. 39, No. 1, (2006).

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/5/?lang=gr&all=1&s=1&e=10

εβδομάδα

Το Ελεγκτικό Συνέδριο - Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Χατζηεμμανουήλ Χ. (2012) Ο ρόλος των τραπεζών στη δημιουργία και την επίλυση της κρίσης

Πώς μια Τραπεζική Ένωση μπορεί να δώσει πειστικές λύσεις στα προβλήματα της Ευρωζώνης. http://www.foreignaffairs.gr/articles/68991/xristos-xatziemmanoyil/o-rolos-ton-trapezon-sti-dimioyrgia-kai-tin-epilysi-tis-krisis?page=show

10η εβδομάδα

Η Ενωσιακή έννομη τάξη. Oι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Wallace, H., and W. Wallace, eds. 2000, Policy-Making in the European Union, Oxford: Oxford University Press

Andrew Moravscik (2004), “Is there a ‘Democratic Deficit’ in World Politics? A Framework for Analysis,”Government and Opposition 39:2, pp. 336-363.

Andreas Follesdal and Simon Hix (2006) “Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik”, Journal of Common Market Studies, Vol.44 No 3, pp. 533–62. 

11-12-13η εβδομάδα

Οι θεσμικές αλλαγές με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας

Ασδεράκη, Φ. (2014) « Οι θεσμικές αλλαγές μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων», Κείμενο Εργασίας, Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.

P. Craig, (2010), The Lisbon Treaty, Law, Politics and Treaty Reform, Oxford University Press.

Wessels, Wolfgang. and Bopp, Franziska. (2008), The Institutional Architecture of CFSP after the Lisbon Treaty: Constitutional breakthrough or challenges ahead? CEPS Challenge Paper No. 10, 23 June 2008. Διαθέσιμο http://www.ceps.be/book/institutional-architecture-cfsp-after-lisbon-treaty-constitutional-breakthrough-or-challenges-a

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μαραβέγιας Ν. (επιμ) (2016) Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Κριτική, Αθήνα

Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, Αθήνα Σαββάλας.

Hix, Simon (2009), Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμέλεια Επ. Μαριάς, Μεταίχμιο, Αθήνα

Στεφάνου, Κ., Μ. Τσινισιζέλη, Αρ. Φατούρου, Θ. Χριστοδουλίδη, (2006), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, τ. Α΄, Ενοποιητική Δυναμική, Δικαιοταξία-Διακυβέρνηση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα   

Μαραβέγιας, Ν. & Τσινισιζέλης Μ. (2007), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, 50 χρόνια, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα.

Μούσης, Ν. (2013) Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης

 

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -